ความรู้ในการทำธุรกิจ

ต้องมั่นใจว่าคุณมีความรู้ในการทำธุรกิจมากพอ ไม่ใช่แค่ประเภทสินค้าหรือบริการเท่านั้น แต่ยังต้องครอบคลุมปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ด้วย

  • SWOT จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการทำธุรกิจ
  • Customer Segment การแบ่งกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน ใครคือลูกค้าหลักของธุรกิจ
  • Place / Channel ช่องทางในการจัดจำหน่าย ออนไลน์ – ออฟไลน์
  • Competitors คู่แข่งในธุรกิจประเภทเดียวกัน
  • Core Value คุณค่าของสินค้า / บริการ ที่จะทำให้ลูกค้าประทับใจ
  • Revenue Streams รายได้ของธุรกิจ
  • Cost Structure โครงสร้างเกี่ยวกับต้นทุนทั้งหมด
  • Risk ความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้น

ทั้งนี้ยังอาจเพิ่มเติมความรู้ส่วนอื่นเข้ามาได้เพื่อให้ธุรกิจขับเคลื่อนแบบคล่องตัวมากที่สุด ยิ่งมีการพัฒนาความรู้มากเท่าไหร่ก็ได้เปรียบมากกว่าคู่แข่งเสมอ